Thông báo số 375/TB-CISCO ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit 0-100mm. Phiên chào giá ngày 20.3.2024

9:43 sáng | 11/03/2024

Thông báo số 375/TB-CISCO ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt limonit 0-100mm. Phiên chào giá ngày 20.3.2024