Thông báo số 262/TB.CISCO ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt manhetit. Phiên chào giá ngày 29.02.2024

9:24 sáng | 20/02/2024

Thông báo số 262/TB.CISCO ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quặng sắt manhetit. Phiên chào giá ngày 29.02.2024