Thông báo số 1971.TB-GTCB ngày 23.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm Quặng sắt vê viên

9:00 sáng | 23/12/2022

Thông báo số 1971.TB-GTCB ngày 23.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm Quặng sắt vê viên