Thông báo số 1904.TB-GTCB ngày 15.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm Quặng sắt limonit

9:48 sáng | 15/12/2022

Thông báo số 1904.TB-GTCB ngày 15.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm Quặng sắt limonit