Thông báo số 1895.TB-GTCB ngày 14.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm Tinh quặng sắt và quặng sắt manhetit

9:47 sáng | 14/12/2022

Thông báo số 1895.TB-GTCB ngày 14.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm Tinh quặng sắt và quặng sắt manhetit