Thông báo số 1891.TB-GTCB ngày 13.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sản xuất

9:05 sáng | 13/12/2022

Thông báo số 1891.TB-GTCB ngày 13.12.2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sản xuất