Thông báo số 1801/TB-CISCO ngày 14/12/2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi Vật liệu chịu lửa (Phiên chào giá ngày 22/12/2023

10:05 sáng | 14/12/2023

Thông báo số 1801/TB-CISCO ngày 14/12/2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi Vật liệu chịu lửa (Phiên chào giá ngày 22/12/2023