Thông báo số 1783.TM-GTCB ngày 22.11.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sản xuất

9:00 sáng | 22/11/2022

Thông báo số 1783.TM-GTCB ngày 22.11.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sản xuất