Thông báo số 1732/TB-CISCO ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi than coke luyện kim phục vụ sản xuất

1:14 chiều | 05/12/2023

Thông báo số 1732/TB-CISCO ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi than coke luyện kim phục vụ sản xuất