Thông báo số :1688/TB-CISCO ngày 28/11/2023 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

9:10 sáng | 28/11/2023

Thông báo số :1688/TB-CISCO ngày 28/11/2023 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng