Thông báo số: 1514/TB-GTCB ngày 28/9/2022 về việc chào hàng rộng rãi đơn hàng: Quặng sắt limonit phục vụ sản xuất tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng

9:00 sáng | 03/10/2022

Thông báo số 1514TB-GTCB ngày 2892022 về việc chào hàng rộng rãi đơn hàng Quặng sắt limonit phục vụ sản xuất tại Công ty cổ phần gang thép Cao BằngThông báo số: 1514/TB-GTCB ngày 28/9/2022 về việc chào hàng rộng rãi đơn hàng: Quặng sắt limonit phục vụ sản xuất tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng