Thông báo số 1514/TB-CISCO ngày 23/10/2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

10:31 sáng | 23/10/2023

Thông báo số 1514/TB-CISCO ngày 23/10/2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng