Thông báo số: 1511/TB-GTCB ngày 28/9/2022 về việc chào hàng rộng rãi đơn hàng: Tinh quặng sắt, quặng sắt manhetit phục vụ sản xuất tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng

9:00 sáng | 03/10/2022

Thông báo số 1511TB-GTCB ngày 2892022 về việc chào hàng rộng rãi đơn hàng Tinh quặng sắt, quặng sắt manhetit phục vụ sản xuất tại Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng