Thông báo số 1441/TB-CISCO ngày 05/10/2023 về việc chào giá cung cấp quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

10:47 sáng | 05/10/2023

Thông báo số 1441/TB-CISCO ngày 05/10/2023 về việc chào giá cung cấp quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng