Thông báo số 1397.TB-GTCB ngày 06.9.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sửa chữa, trung đại tu

8:08 sáng | 06/09/2022

Thông báo số 1397.TB-GTCB ngày 06.9.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sửa chữa, trung đại tu