Thông báo số 1272.TB-GTCB ngày 11.8.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sửa chữa, trung đại tu

8:00 sáng | 11/08/2022

Thông báo số 1272.TB-GTCB ngày 11.8.2022 về việc chào giá rút gọn cung cấp vật tư sửa chữa, trung đại tu