Thông báo số 1141.TB-GTCB ngày 14.7.2022 về việc chào giá dịch vụ thuê cẩu phục vụ trung đại tu

8:00 sáng | 14/07/2022

Thông báo số 1141.TB-GTCB ngày 14.7.2022 về việc chào giá dịch vụ thuê cẩu phục vụ trung đại tu