Thông báo số 1087.TB-GTCB ngày 01 tháng 7 năm 2022 về việc cháo giá cung cấp vật tư và nhân công sửa chữa máy xúc ZL50CN số 8

8:00 sáng | 01/07/2022

Thông báo số 1087.TB-GTCB ngày 01 tháng 7 năm 2022 về việc cháo giá cung cấp vật tư và nhân công sửa chữa máy xúc ZL50CN số 8