Thông báo số 1063/TB-CISCO ngày 20/6/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp than cốc bột. Phiên chào giá ngày 02/7/2024

9:05 sáng | 20/06/2024

Thông báo số 1063/TB-CISCO ngày 20/6/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp than cốc bột. Phiên chào giá ngày 02/7/2024