Thông báo số 1056/TB-CISCO ngày 19/6/2024 về việc gia hạn thời gian chào giá rộng rãi đơn hàng tinh quặng sắt phục vụ sản xuất

1:50 chiều | 19/06/2024

Thông báo số 1056/TB-CISCO ngày 19/6/2024 về việc gia hạn thời gian chào giá rộng rãi đơn hàng tinh quặng sắt phục vụ sản xuất