Thông báo gia hạn thời gian chào hàng Lô hàng: Mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào hàng ngày 07/11/2019

9:59 sáng | 04/11/2019

CV1641