THÔNG BÁO TỔ CHỨC MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (Sửa chữa động cơ bơm nước 75kW số 04, Số 05 trạm bơm cấp nước ngoài hàng rào)

3:04 chiều | 19/04/2018