THÔNG BÁO TỔ CHỨC MỞ CHÀO GIÁ CẠNH TRẠNH (chỉnh định Rơ le bảo vệ đường dây 172, 173 (E16.2) trạm 220kv Cao Bằng đến 171, 172 GTCB)

3:56 chiều | 20/04/2018