THÔNG BÁO TỔ CHỨC MỞ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH (sửa chữa, bảo dưỡng động cơ quạt hút gió chính tại PX Thiêu kết)

4:04 chiều | 20/04/2018