Thông báo chào giá rộng rãi số 1732/TB-CISCO ngày 05.12.2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc mua sắm Than coke luyện kim phục vụ sản xuất

10:35 sáng | 05/12/2023

Thông báo chào giá rộng rãi số 1732/TB-CISCO ngày 05.12.2023 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc mua sắm Than coke luyện kim phục vụ sản xuất