Thông báo chào giá rộng rãi số 1474/TB-CISCO của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

10:40 sáng | 16/10/2023

Thông báo chào giá rộng rãi số 1474/TB-CISCO của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về việc chào giá quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng