Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt Limonit phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 15/9/2020

9:32 sáng | 08/09/2020