Thông báo chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 25/10/2022

9:02 sáng | 18/10/2022

1624 TB-GTCB Thông báo chào giá