Thông báo chào giá dịch vụ thuê ngoài thí nghiệm thiết bị điện trạm 110kV năm 2022

9:00 sáng | 23/09/2022

1487-thông-báo-chào-giá-dịch-vụ-thuê-ngoài-thí – nghiệm-thiết-bị-điện-trạm 110kV năm 2022