Thông báo chào giá cung cấp Bi nghiền phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 30/5/2023

3:00 chiều | 23/05/2023

702