TB số 1001.TB.GTCB ngày 10.6.2023 về việc gia hạn thời gian nhận Hờ sơ chào giá thông báo Số 966.TB.GTCB

9:18 sáng | 10/06/2022

TB số 1001.TB.GTCB ngày 10.6.2023 về việc gia hạn thời gian nhận Hờ sơ chào giá thông báo Số 966.TB.GTCB