Tập huấn phương pháp 5S tại Công ty.

2:40 sáng | 17/11/2018