Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

12:34 chiều | 18/04/2017

1. Chương trình ĐHĐCĐ 2017

2. Quy chế làm việc của Đại hội

3. BC nhiệm kỳ HĐQT 2012-2017 và phương hướng 2017-2022

4. BC của HĐQT về KQSXKD năm 2016 và KH năm 2017

5. BC thẩm định của BKS trình ĐHĐCĐ 2017

6. BC tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017

8. Tờ trình KHSXKD 5 năm (2017-2022)

9. Kế hoạch 5 năm 2017-2022

10. To trinh bau HDQT, BKS nhiem ky 2017-2022

11. Quy chế bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022