Tài liệu đấu giá xỉ thép, xỉ lò cao (xỉ gang)

11:36 chiều | 21/06/2017

QĐ 369 Vv Phê duyệt giá sán tiêu thụ SP Xỉ thép, Xỉ lò cao (xỉ gang)

QĐ 370 Vv Ban hành Quy định đấu giá tiêu thụ SP Xỉ thép

QĐ 371 Vv Ban hành Quy định đấu giá tiêu thụ SP Xỉ lò cao

CV 826 (TB đấu giá xỉ thép)

CV 827 (TB đấu giá xỉ lò cao (xỉ gang))