Nghị quyết về việc mua quặng limonit phục vụ sản xuất với Tổng công ty Khoáng sản – TKV

5:17 chiều | 12/01/2023

CV 63 NQ-HĐQT về việc mua quặng limonit phục vụ sản xuất với Tổng công ty Khoáng sản – TKV