Nghị quyết HĐQT công ty CP Gang thép Cao Bằng (Thực hiện 10 tháng và DK năm 2018, Điều chỉnh KH 2018, KH năm 2019, KH 5 năm 2019 – 2023, Chủ trương lựa chọn Tư vấn: Lập TKBVTC điều chỉnh Nà Rụa; Lập PA cải tạo phục hồi MT bổ sung của DA Nà Rụa; Tư vấn đánh giá dự án KLHGTCB; Chủ trương thanh lý tài sản, vật tư; Chủ trương thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế; Sửa đổi quy trình tiêu thụ, quy trình mua bán nguyên liệu

5:57 chiều | 29/11/2018
  • Nghị quyết HĐQT công ty CP Gang thép Cao Bằng ngày 29/11/2018: CV1932
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2019 – 2023: 1733
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: KH SXKD 2019
  • Công văn công bố thông tin: CV1933