Nghị quyết 538 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty

6:07 chiều | 18/04/2023

Nghị quyết 538 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ phụ trách công tác Tài chính Kế toán Công ty