Thông báo số 1130/TB-CISCO ngày 01/7/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quắng sắt cục 8-38mm. Phiên chào giá rộng rãi ngày 11/7/2024

9:23 sáng | 01/07/2024

Thông báo số 1130/TB-CISCO ngày 01/7/2024 của Công ty CP Gang thép Cao Bằng về việc chào giá rộng rãi cung cấp quắng sắt cục 8-38mm. Phiên chào giá rộng rãi ngày 11/7/2024