GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

3:21 chiều | 13/04/2018

1. Giấy đăng ký tham dự, Ủy quyền tham dự.

2.Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3.TB Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Cty CP GTCB

4. (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

5. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

6. Hướng dẫn bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS