Gia hạn thời gian nhận hồ sơ chào giá theo thông báo 991/TB-GTCB ngày 11/7/2023 về việc tiêu thụ sản phẩm xỉ thép sau sàng, tuyển chọn 6 tháng cuối năm 2023

5:24 chiều | 21/07/2023

gia hạn tiêu thụ xỉ thép sau sàng, tuyển chọn