ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

12:35 chiều | 30/05/2015

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, vào hồi 8h00  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng được tiến hành  tại hội trường tầng 8 – Trụ sở Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng, số 52, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 35.221.694 cổ phần, tương đương với 91,5 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

11348998_634277196708096_2074169881_nÔng Bùi Huy Hà – Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông 

  Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

11257641_951188044902441_1133291939_n1) Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. 

11354943_634277283374754_461789714_n2) Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã báo cáo trước Đại hội về đánh giá hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

11287420_634277396708076_1407896310_n3) Ông Nguyễn Văn Viên – Kế toán trưởng công ty đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

11289657_951188734902372_236567269_n4) Ông Trịnh Văn Tuấn – Ủy viên HĐQT công ty trình bày Tờ trình thông qua một số nội dung sau:

+ Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký dự kiến năm 2015;

+ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán;

+ Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Thực hiện Cơ chế quản lý tiêu thụ sản phẩm với Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin;

+ Phương án chạy thử của Khu liên hợp gang thép Cao Bằng.     

       Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.                    

11281771_634277476708068_653061113_nCổ đông Trịnh Ngọc Hiếu phát biểu ý kiến tại đại hội

11377336_951245734896672_550047800463370554_nCổ đông Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại đại hội

14425_951242871563625_8403972840298932052_nCác cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc chương trình nghị sự 11h00 ngày 29/5/2015 . Biên bản họp được gửi cho các cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ, lưu giữ tại văn thư cơ quan.

11208709_951188491569063_15668348_n

Bà Đàm Thị Diệu thay mặt ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Kết thúc kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp.

Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2015

Nghị Quyết ĐHĐCD 2015

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội