Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng

7:28 sáng | 07/04/2015

Ngày 4 tháng 6 năm 2013 tại Hội trường Công ty – Số 52 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Tham dự Đại Hội có đại diện các Cổ đông lớn của công ty gồm:

– Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty khoáng sản Vinacomin.

– Ông Trịnh Văn Tuấn – Công ty Cổ phần xây lắp Điện I.

Và các cổ đông sở hữu cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết tại đại hội 36.640.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa đại hội;

2. Ông Nông Minh Huyễn – Ủy viên Hội đồng quản trị – Giám đốc công ty;

3. Ông Trịnh Văn Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị.

Tham dự Đại hội còn có các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty và các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty. Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung và thể thức quy định của Pháp luật. Chương trình Đại hội đã quyết nghị thông qua:

Thông qua báo cáo số: 229/BC-HĐQT ngày 17/5/2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012; Quý I năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2013 và Báo cáo số: 230/BC-GTCB ngày 17/5/2013 của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, Quý I năm 2013 và phương huóng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2013 với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thông qua Báo cáo thẩm định số: 01/BC-BKS ngày 17/5/2013 của Ban kiểm soát về việc đánh giá hoạt động đầu tư, công tác quản lý của Công ty năm 2012.
Thông qua báo cáo của HĐQT về một số chi tiêu tài chính năm 2012 đã đạt được, kiểm toán ngày 31/12/2012.
Về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Thông qua nội dung Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT ngày 17/5/2013 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thống nhất số lượng HĐQT là 5 thành viên, Ban kiểm soat (BKS) là 3 thành viên.

Thông qua mức chi trả phụ cấp thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2013.
Miễn nhiệm Ông Lê Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT – Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng. Bầu bổ sung Ông Phạm Thành Đô vào chức danh thành viên của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Thông qua chủ trương xã hội hóa việc thực hiện khai thác bóc đất đá thải, quặng, xây dựng xưởng tuyển Dự án khai thác mỏ sắt Nà Rụa và giao cho HĐQT công ty triển khai thực hiện để đảm bảo có sản phẩm tinh quặng sắt sẵn sàng cho Khu liên hợp gang thép Cao Bằng.
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, để thuận lợi cho việc lập báo cáo hợp nhất với Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.
Thông qua các Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, chủ trương xã hội hóa Dự án khai thác mỏ sắt Nà Rụa và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với tinh thần nhất trí cao của các cổ đông. Ban Lãnh đạo Công ty tự tin và hi vọng rằng với sự đồng thuận của các cổ đông. Công ty sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013:

1- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2013.

2- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

– Tài liệu Đại hội

– Giấy đăng ký tham dự

– Giấy ủy quyền tham dự