Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8

1:09 chiều | 13/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số  01/KH/ĐUGTCB ngày 04/01/2019 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng. Ngày 11/1/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt III/2018).

Đ/c Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các kết luận của Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII) có ý nghĩa sâu sắc, bởi đây là những nội dung rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Đảng viên phải là tấm gương học tập để quần chúng noi theo, tránh qua loa, hình thức. Đồng thời cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, bám sát với tình hình nhiệm vụ chuyên môn của phòng, ban, phân xưởng đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Đồng chí Hoàng Văn Đỏ – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 8.

 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Hoàng Văn Đỏ – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Vũ Bá Phương – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Qua một ngày triển khai học tập, gần 200 CBCNV là Đảng viên trong Công ty tham gia đầy đủ với tinh thần nghiêm túc, tự giác, hiểu và có cách nhận thức thấu đáo về những nỗ lực, quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước trong thời gian vừa qua. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên trong công ty nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng trên cơ sở đảm bảo tính chủ động, sáng tạo, từ đó nghiên cứu áp dụng phù hợp với đặc điểm của đơn vị, gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của Hội nghị: