Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

2:21 chiều | 26/06/2024

Công bố thông tin bất thường Cty CP GTCB ký hợp đồng với Cty TNHH Kiểm toán BDO