Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua/chấp thuận Hợp đồng mua bán Phôi thép các loại (bao gồm cả nước Gang lỏng – nếu có)

1:45 chiều | 02/07/2024

Nghị quyết 1151 NQ-CISCO của HĐQT Cty thông qua, chấp thuận Hợp đồng mua bán Phôi thép các loại