Công bố thông tin hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

2:29 chiều | 08/11/2022

NQ 1719 NGHỊ QUYẾT về việc mua than cốc phục vụ sản xuất với Tổng công ty Khoáng sản – TKV