Công bố thông tin Công ty CP Gang thép Cao Bằng

2:09 chiều | 25/09/2017

1_Ban CBTT Cty Gang thep CB 12 9

2_QD chap thuan DKGD_CBI

3_TB ngay GD dau tien_CBI

4_BC tài chính năm 2016

4_Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017

5_Giấy CNKD

6_Điều lệ tổ chức và hoạt đông