Công bố thông tin BCTC quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

6:17 chiều | 19/07/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC quy II 2019