Công bố thông tin BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

3:37 chiều | 15/08/2023

Công bố thông tin BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30062023 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước