Công bố thông tin BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

4:54 chiều | 04/08/2022

Vv Công bố thông tin BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30.06.2022 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước